Lịch trình

Ngày 1

[Ngày]

Đăng ký 8:00 - 9:15

9:30 - 10:15

Khai mạc [Tên sự kiện]

Name.Engineer.vn

10:15 - 11:00

[Tiêu đề bài nói]

Name.Technologist.vn

Giải lao 11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

[Tiêu đề bài nói]

Name.ITengineer.vn

12:00 - 12:30

Tiêu đề hoạt động

Tên hoạt động chính

12:30 - 1:00

Tiêu đề bài nói

Name.Professor.vn

Bữa trưa 1:00 - 2:00

2:00 - 2:30

[Tiêu đề bài nói]

Name.Lecturer.vn

2:30 - 3:00

[Tiêu đề bài nói]

Name.Roboticist.vn

Giải lao 3:00 - 4:00

4:00 - 4:30

[Tiêu đề bài nói]

[Tên diễn giả]

4:30 - 5:00

[Tiêu đề bài nói]

[Tên diễn giả]

Tiệc diễn ra tại [Tên địa điểm] từ 6 giờ đến 9 giờ